Πολιτική Απορρήτου

Οι εταίροι του έργου DESSA εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων οιουδήποτε φυσικού προσώπου που πραγματοποιεί εγγραφή στην πλατφόρμα του Dessa και χρησιμοποιεί το εργαλείο αυτοαξιολόγησης του Dessa.

Σε κάθε περίπτωση, και με την επιφύλαξη των ενδεχόμενων περιορισμών που προβλέπονται από τον νόμο, τα υποκείμενα των δεδομένων επιφυλάσσουν το δικαίωμα της πρόσβασής τους στα προσωπικά τους δεδομένα, σε πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, τη διόρθωσή τους σε περιπτώσεις ανακριβών, νέων ή ελλιπών δεδομένων, τη διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα και την ένσταση σε τυχόν δημιουργία ατομικών προφίλ με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η πλατφόρμα του Dessa συλλέγει τα παρακάτω δεδομένα από τους χρήστες, κατά τη διαδικασία εγγραφής τους:

Προσωπικά δεδομένα: Όνομα (προαιρετικό), e-mail

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του προσώπου και τη λήψη βασικών προσωπικών πληροφοριών για τη δημιουργία των προσωπικών τους προφίλ στην Κοινότητα πρακτικής. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να παράσχουν μόνο τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες, δηλαδή το e-mail τους.

Με τη διαδικασία εγγραφής, οι χρήστες λαμβάνουν έναν προσωπικό λογαριασμό (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα τους. Με το όνομα χρήστη τους, έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα τους και μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγράψουν ή/και να διορθώσουν τα προσωπικά δεδομένα τους.

Η πλατφόρμα του Dessa συλλέγει προσωπικά δεδομένα (όπως το όνομα και το email) κατά τη χρήση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του ατόμου που πραγματοποιεί εγγραφή στην πλατφόρμα, και την επιβεβαίωση του νόμιμου δικαιώματός τους ως προς τη χρήση του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης.
Επιπροσθέτως, η πλατφόρμα του Dessa συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας με τη μορφή Cookies. Μπορείτε να επιλέξετε είτε να αποδεχτείτε είτε να διαγράψετε τα Cookies από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας.

Δικαιώματα συμμετεχόντων

Η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και το εργαλείο αυτοαξιολόγησης προϋποθέτει την αποδοχή των όρων συμμετοχής και των κανονισμών της πλατφόρμας του Dessa.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), σας προτρέπουμε, εάν κριθεί αναγκαίο, να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης. Τα Υποκείμενα Δεδομένων επιφυλάσσουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και ένα αντίγραφο των εν λόγω δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί, είτε γραπτώς είτε προφορικώς, κατόπιν αιτήματος.

Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα στη λήθη"). Τα Υποκείμενα Δεδομένων επιφυλάσσουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους.

Δικαίωμα στη φορητότητα. Τα Υποκείμενα Δεδομένων επιφυλάσσουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα τους, τα οποία έχουν επεξεργαστεί από έναν DPO [Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων], σε ικανοποιητικά δομημένη, συχνά χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή.

Δικαίωμα εναντίωσης. Τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν δικαίωμα να αντιτάσσονται, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο DPO πρέπει να τερματίσει την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, εκτός και αν προβάλλει υπερισχύοντα και νόμιμα αίτια για το αντίθετο.

Ευθύνες του DPO [Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων]

Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ), για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ορίζεται ως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή άλλο όργανο που ορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Ως επεξεργαστής των δεδομένων ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή άλλο όργανο που επεξεργάζεται τα δεδομένα εκ μέρους του DPO. 

H IDEC Α.Ε., ως DPO, εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τη νομιμότητα και αξιοπιστία της επεξεργασίας, με τη χρήση κατάλληλων οργανωσιακών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως συστήματα ασφαλών πληροφοριών και δικτύων, τον έλεγχο και τον περιορισμό της φυσικής πρόσβασης, την ελεγχόμενη ηλεκτρονική πρόσβαση, τα επίπεδα πρόσβασης, την κατάρτιση του προσωπικού, τη χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας για κρυπτογράφηση δεδομένων, και άλλα.

Επιπροσθέτως, οφείλει να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, καθώς και στα αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ).

Τήρηση και μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο καιρό απαιτείται, ώστε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, καθώς και για να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας. Δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, εκτός και αν κριθεί απαραίτητο για σκοπούς τεχνικής συντήρησης και αναβάθμισης της πλατφόρμας.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην πληροφόρηση, την πρόσβαση, την ένσταση και τη φορητότητα, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε, το δικαίωμα διαγραφής, υπό τους περιορισμούς της Νομοθεσίας, το δικαίωμα διόρθωσης, εάν εντοπίσετε κάποιο λάθος ή αλλάξουν οιαδήποτε στοιχεία σας, κατόπιν γραπτού αιτήματος. Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών σας, το δικαίωμα διόρθωσης αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωσή σας, χωρίς καθυστερήσεις. Το αίτημά σας θα πρέπει να αποσταλεί γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@dessa.info

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Ο ιστότοπος του Dessa (εφεξής ο "Ιστότοπος") χρησιμοποιεί cookies για την τήρηση πληροφοριών στον υπολογιστή σας. Η παρούσα πολιτική χρήστη εξηγεί τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος τα cookies. Με την περιήγηση στον Ιστότοπο, αποδέχεστε και συναινείτε με τη χρήση των cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies από τον Ιστότοπο, παρακαλούμε όπως προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις (όπως ορίζονται παρακάτω), ή αποφύγετε τη χρήση του Ιστοτόπου.

Τι είναι τα cookies;

Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τις οποίες ένας ιστότοπος (πιο συγκεκριμένα, ο διακομιστής δικτύου) διατηρεί στον υπολογιστή ενός χρήστη, χωρίς να αποκτά πληροφορίες ή πρόσβαση σε οιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο που τηρεί ο χρήστης στον υπολογιστή του. Τα cookies περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομα ενός ιστοτόπου και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Κάθε φορά που ένας χρήστης εισέρχεται σε έναν ιστότοπο, ο τελευταίος ανακτά εκείνες τις πληροφορίες και προσφέρει στον χρήστη σχετικές υπηρεσίες. Ένα τυπικό παράδειγμα τέτοιου είδους πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη εντός ενός ιστοτόπου, όπως δηλώνονται μέσω των επιλογών του χρήστη στον ιστότοπο αυτό (π.χ. η επιλογή συγκεκριμένων "κουμπιών", αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ.).

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος;

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση της πλοήγησης του χρήστη εντός του, καθώς και για να παρέχει στον τελευταίο μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης. Επιπροσθέτως, ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί ένα cookie για το Google Analytics, το οποίο πρόκειται για μία πλατφόρμα που συλλέγει ανώνυμα δεδομένα που αφορούν τη χρήση της Ιστοσελίδας, την επισκεψιμότητα της, της σελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες, και άλλα (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται από το Google Analytics, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://analytics.google.com/analytics/web/).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δεν πωλούνται ούτε αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη, εκτός και αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τον νόμο.

Πώς μπορώ να ελέγξω τις ρυθμίσεις για τα cookies στον περιηγητή μου;

Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να μην συναινούν στην τήρηση των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies στον υπολογιστή τους. Κάθε περιηγητής διαδικτύου προσφέρει σαφείς οδηγίες για την πολιτική χρήσης των cookies.

Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή διαδικτύου σας, με τη σχετική ενημέρωσή τους όταν αποστέλλονται τα cookies, με την κατάργηση όλων ή ορισμένων από τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο, ή με τη διαγραφή των cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Η πλειονότητα των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεν απαιτούν τη χρήση cookies για τη λειτουργία τους. Ωστόσο, εάν καταργήσετε τα cookies, δεν θα έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του Ιστοτόπου.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες παραπομπές προς τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους περιηγητές διαδικτύου.

Σας συνιστούμε να ανατρέξετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστών, για πιο ενημερωμένη πληροφόρηση.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
Mozilla firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Για περιηγητές διαδικτύου άλλων κατασκευαστών, παρακαλούμε ανατρέξτε στην επίσημη βιβλιογραφία τους.
 

Υποστήριξη

Για καθεμία από τις ερωτήσεις σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, την ακρίβειά τους, τον χρόνο τήρησης και τη διαγραφή τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση dataprotection@dessa.info

*

Σας συνιστούμε να επισκέπτεσθε συχνά αυτήν την ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που κάνουμε στην πολιτική απορρήτου μας.